MARC보기
LDR00000cam k2200205 k 4500
001000000063679
00520191108135807
008191108s2019 tjka 00a kor
040 ▼a 211062 ▼c 211062 ▼d 211062
049 ▼l EM49642 ▼f RP ▼l EM49643 ▼f RP ▼c 2
088 ▼a 연구자료 2019-26
090 ▼a 직능원 ▼b 연구자료 2019-26 ▼c 2019
24510 ▼a 2019년 제4차 고교학점제 정책 포럼 : ▼b -직업계고 학점제 운영-/ ▼d 한국직업능력개발원.
260 ▼a 세종 : ▼b 한국직업능력개발원, ▼c 2019.
300 ▼a 146 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 30cm.
50000 ▼a 참여기관: 한국직업능력개발원, 교육부.
915 ▼a 연구보고서
990 ▼a *****2004008